ZABOLIS ART PRIZE 2024
Konkurso nuostatos

2024 sausio 17 d.

I. Bendrosios nuostatos

I.1. „Zabolis Art Prize“ (toliau - Konkursas) rengiamas siekiant paskatinti jaunų meno kūrėjų kūrybiškumą, motyvuoti konkurencingumą, ugdyti gebėjimą meniškai interpretuoti temą, puoselėti skirtingų sričių bendradarbiavimą bei supažindinti visuomenę su jauniausiosios kartos menininkų kūriniais; 
I.2. Konkursas organizuojamas ir vykdomas Zabolis Partners bendradarbiaujant su „Vilniaus dailės akademija“ (toliau – VDA);
I.3. Šie nuostatai nustato Konkurso organizavimo sąlygas ir tvarką, kūrinių atrankos ir pateikimo konkursui reikalavimus, vertinimo kriterijus ir konkursą laimėjusių autorių premijavimą, asmens duomenų tvarkymo taisykles bei kitas Konkurso organizavimo sąlygas ir tvarką.

II. Konkurso sąlygos ir organizavimo tvarka

II.1. Konkurse gali dalyvauti jaunieji dailininkai nuo 18 iki 30 metų turintys ar beįgyjantys meninį išsilavinimą;
II.2. Konkursui pateikiamas tik vienas tapybos kūrinys;
II.3. Konkursui pateikiamas kūrinys privalo atsakyti į duotą konkurso temą: „Viskas keičiasi?“;
II.4. Konkurso pateikiamas kūrinys gali būti atliktas įvairiomis tapybos raiškos priemonėmis bei neribojamo formato;
II.5. Kūrinys turi turėti reprezentatyvią išvaizdą ir būti pritaikytas fiziniam eksponavimui;
II.6. Konkurso pateikiamas kūrinys turi būti sukurtas 2023/2024 metais;
II..7. Vienas autorius gali pateikti tik vieną paraišką;
II.8. Paraišką dalyviai turi teikti tik Zabolis Partners interneto puslapyje (https://www.zabolis.com/artprize/art-prize). Paraiška dalyvauti Konkurse gali būti teikiama tik šiose Konkurso nuostatose nustatytu būdu ir tik Zabolis Partners interneto puslapyje. 
II.9. Prieš pateikiant paraišką, dalyvis patvirtina, kad sutinka su Konkurso nuostatomis bei asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis. Paraiškoje privaloma pateikti žemiau nurodytą reikiamą informaciją:

● Informacija apie dalyvį:
     (i) vardas, pavardė, gimimo metai;
     (ii) adresas, telefono Nr., el. paštas;
     (iii) trumpas prisistatymas (laisva forma, ne daugiau nei 200 žodžių: dalyvio studijos, parodos, konkursai, kt.);
     (iv) nuoroda į dalyvio kūrinių „portfolio“, jeigu tokį turi (nurodant interneto puslapį ar kitu būdu);

● Konkursui teikiamo kūrinio metrikos:
   (i) kūrinio pavadinimas;
   (ii) kūrinio formatas;
   (iii) kūrinio technika;
   (iv) kūrinio metai;
   (v) kūrinio kaina;
   (vi) kūrinio aprašas (ne daugiau nei 200 žodžių);
   (vii) kokybiška kūrinio nuotrauka.

II. 10. Konkurso organizatoriai pasilieka teisę nepriimti tokios paraiškos, kuri neatitinka šių Konkurso nuostatų.
II. 11. Konkurso organizatoriams nustačius plagijavimo atvejų, paraiška ir/ar dalyvis šalinamas iš Konkurso.
II. 12. Paraiška pateikiama iki kovo 22 d.
II. 13. Konkursas organizuojamas etapais:

  1. Paraiškas vertina ir sprendimą skirti premijas priima bendru nutarimu sudaryta komisija. Komisiją sudaro „Zabolis partners“ bendruomenės nariai, VDA nariai (lekt. V. Opolskytė, lekt. E. Karpavičiūtė, prof. K. Bogdanas), „Contour Art Gallery“ direktorė V. Mačianskaitė, „Tumo galerijos“ direktorius M. Tinfavičius, „The Rooster gallery“ direktorė J. Juospaitytė-Bitinienė; „Titaniko“ parodų salių direktorius V. Poškus, menotyrininkė ekspertė A. M. Grajauskaitė; „ZABOLIS ART PRIZE‘23“ laimėtoja G. Pritkovaitė;
  2. Komisija atrenka geriausius 20 kūrinių (bendru sutarimu, komisija gali išrinkti daugiau nei 20 darbų) ir juos paskelbus internetinėje erdvėje balandžio 15 d. susisiekia su finalininkais dėl jų kūrinių pristatymo į parodinę erdvę VDA. Kūriniai turi būti pristatyti ne vėliau kaip iki balandžio 19 d.
  3. Atrinkti kūriniai eksponuojami parodų salėje „Titanikas“. Taip pat atrinkti darbai gali būti skelbiami „Zabolis Partners“ ir Vilniaus dailės akademijos interneto puslapyje bei socialiniuose tinkluose;
  4. Gegužės 7 d. komisija gyvai įvertina kūrinius, susumuoja balsus bei išrenka tris geriausius kūrinius;
  5. Gegužės 10 d. parodos atidarymo metu skelbiami trys laimėtojai, skiriamos kūrinių autoriams pinigines premijos ir diplomai;
  6. Parodos atidarymo metu gali būti apdovanoti daugiau nei trys laimėtojai, pagal specialiai įsteigtas atitinkamas nominacijas, kurios (jeigu tokios būtų) bus paskelbtos parodos atidarymo metu; 
  7. Premijos skiriamos iš Zabolis Partners lėšų;
  8. Premijos: I vieta – 1500 Eur.; II vieta – 1200 Eur.; III vieta – 1000 Eur.;
  9. Premijos sumokamos ne vėliau kaip iki gegužės 17 d., bankiniu pavedimu (asmeniškai susisiekus su autoriais).

III. Vertinimas
  
III. 1. Atrenkant kūrinius Konkursui ir juos vertinant, atsižvelgiama į šiuos kriterijus:
       1. vizualinis išraiškingumas;
       2. kūrybiškas atsakymas į temą;
       3. techninis bei idėjinis originalumas;
       4. pasirinktų raiškos priemonių valdymo meistriškumas;
       5. gebėjimas artikuliuotai pristatyti savo kūrinį bei idėją.
  III. 2. Konkurso laimėtojus paskelbia ir apdovanoja komisijos pirmininkas arba jo deleguotas asmuo;
  III. 3. Už konkurso įgyvendinimą ir organizavimą atsakingi Zabolis Partners ir VDA.

IV. Baigiamosios nuostatos
  IV. 1. Esant reikalui, Konkurso sąlygos gali būti keičiamos. Apie tai visus informuoja vienas iš organizatorių. Pakeitimų galimybės sprendžiamos dalyvaujant abiem organizatoriams.