ZABOLIS ART PRIZE 2023 konkurso nuostatos

I. Bendrosios nuostatos

I.1. „Zabolis Art Prize“ (toliau – konkursas) rengiamas siekiant paskatinti jaunų meno kūrėjų kūrybiškumą, motyvuoti konkurencingumą, ugdyti gebėjimą meniškai interpretuoti temą, puoselėti skirtingų sričių bendradarbiavimą bei supažindinti visuomenę su jauniausiosios kartos menininkų kūriniais;

I.2. Konkursas organizuojamas ir vykdomas Zabolis partners bendradarbiaujant su „Vilniaus dailės akademija“ (toliau – VDA);

I.3. Šie nuostatai nustato Konkurso organizavimo sąlygas ir tvarką, kūrinių atrankos ir pateikimo konkursui reikalavimus, vertinimo kriterijus ir konkursą laimėjusių autorių premijavimą.

II. Konkurso sąlygos ir organizavimo tvarka

II.1. Konkurse gali dalyvauti jaunieji dailininkai nuo 18 iki 30 metų, turintys ar beįgyjantys meninį išsilavinimą;

II.2. Konkursui pateikiamas tik vienas tapybos kūrinys;

II.3. Konkursui pateikiamas kūrinys privalo atsakyti į duotą konkurso temą: „Laisvės vertė“;

II.4. Konkursui pateikiamas kūrinys gali būti išpildytas įvairiomis raiškos priemonėmis bei neribojamo formato;

II.5. Kūrinys turi turėti reprezentatyvią išvaizdą ir būti pritaikytas eksponuoti fiziškai;

II.6. Konkurso pateikiamas kūrinys turi būti sukurtas 2022/2023 metais;

II.7. Vienas autorius gali pateikti tik vieną paraišką;

II.8. Paraiškoje privaloma pateikti visą reikiamą informaciją viename PDF dokumente ir nusiųsti jį adresu artproject@zabolis.eu. Informacija, kurią reikia pateikti:

   • Informacija apie dalyvį (vardas, pavardė, gimimo metai, adresas, tel. nr., el. paštas);
   • Trumpas prisistatymas (laisva forma, 5-10 sakinių: studijos, parodos, konkursai, kt.);
   • Konkursui teikiamo kūrinio metrikos (pavadinimas, formatas, technika, metai);
   • Konkursui teikiamo kūrinio kaina;
   • Trumpas teikiamo kūrinio aprašas (ne daugiau kaip 200 žodžių);
   • Kokybiška kūrinio nuotrauka.

II.9. Neteisingai užpildyta paraiška konkurse nedalyvauja;

II.10. Paraiška pateikiama iki kovo 10 d.;

II.11. Konkursas organizuojamas etapais:

   1. Paraiškas vertina ir sprendimą skirti premijas priima bendru nutarimu sudaryta komisija. Komisiją sudaro Zabolis partners paskirti nariai, trys VDA nariai (lekt. V. Opolskytė, doc. J. Vaitekūnas, doc. A. Kulbytė) ir „Contour Art Gallery“ direktorė V. Mačianskaitė ir TUMO galerijos vadovas Martynas Tinfavičius;
   2. Komisija atrenka geriausius 20 kūrinių ir juos paskelbus internetinėje erdvėje (kovo 21 d.) susisiekia su finalininkais dėl jų kūrinių pristatymo į parodinę erdvę VDA. Kūriniai turi būti pristatyti ne vėliau kaip iki kovo 27 d.;
   3. Atrinkti kūriniai eksponuojami VDA Senuosiuose rūmuose;
   4. Kovo 30 d. komisija gyvai įvertina kūrinius, susumuoja balsus bei išrenka tris geriausius kūrinius;
   5. Kovo 31 d. parodos atidarymo metu skelbiami trys laimėtojai, skiriamos kūrinių autoriams pinigines premijos ir diplomai;
   6. Premijos skiriamos iš Zabolis partners lėšų;
   7. Premijos: I vieta – 1500 Eur.; II vieta – 1200 Eur.; III vieta – 1000 Eur.;
   8. Premijos sumokamos ne vėliau kaip iki gegužės 10 d., bankiniu pavedimu (asmeniškai susisiekus su autoriais).

         III. Vertinimas

III.1. Atrenkant kūrinius konkursui ir juos vertinant, atsižvelgiama į šiuos kriterijus:
        a) Vizualinis išraiškingumas; 
         b) kūrybiškas atsakymas į temą; 
         c)  techninis bei idėjinis originalumas; 
         d)  pasirinktų raiškos priemonių valdymo meistriškumas; 
         e) gebėjimas artikuliuotai pristatyti savo kūrinį bei idėją;

III.2. Konkurso komisija dirba pagal savo priimtą darbo reglamentą;

III.3. Konkurso laimėtojus paskelbia ir apdovanoja komisijos pirmininkas arba jo deleguotas asmuo;

III.4. Už konkurso įgyvendinimą ir organizavimą atsakingi Zabolis partners  ir VDA.

IV. Baigiamosios nuostatos

IV.1. Esant reikalui, Konkurso sąlygos gali būti keičiamos. Apie tai visus informuoja vienas iš organizatorių. Pakeitimų galimybės sprendžiamos dalyvaujant abiem organizatoriams.

Susigundei dalyvauti?
Siųsk savo paraišką el. paštu artproject@zabolis.eu